Skip to the content

Pravni fakultet

Pravni fakultet je organizaciona jedinica Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru koja djelatnost visokog obrazovanja obavlja organizovanjem nastavnog, naučno-istraživačkog i stručnog rada kroz dodiplomski (I ciklus), diplomski studij (II ciklus) i doktorski studij (III ciklus). U cilju ostvarivanja zadataka u okviru svoje djelatnosti, na unutrašnjem planu Fakultet je organizovan putem: katedri, nastavnih predmeta, Instituta za pravna i društvena istraživanja, kao i djelatnosti Sekretarijata Fakulteta, Studentske službe, biblioteke i čitaone, te zajedničkih univerzitetskih službi Računovodstva, Pravne službe, Informacionog centra i Biblioteke.

Na Pravnom fakultetu može se steći visoka stručna sprema stručnog zvanja odnosno bachelor prava (240 ECTS). Dodiplomski studij za stjecanje visoke stručne spreme i stručnog zvanja bachelor prava traje četiri godine.

U akademskoj 2018/19. godinu pokrenut je I ciklusa studija – dodiplomskog trogodišnjeg studija "Kriminologija i sigurnosne studije” za sticanje zvanja bachelor kriminoloških i sigurnosnih studija (180 ECTS).

Trajanje: 4 godine / 240 ECTS

Mogućnost upisa (Akademska 2023/2024)

 • Redovni studenti: 20
 • Redovni uz plaćanje: 10
 • Vanredni studenti: 5
 • Ukupno: 35
Trajanje: 3 godine / 180 ECTS

Mogućnost upisa (Akademska 2023/2024)

 • Redovni uz plaćanje: 40
 • Vanredni studenti: 15
 • Ukupno: 55

Pravo učešća na konkursu za upis u akademsku 2022/23. godinu, koji se raspisuje u junu (prvi upisni rok) / septembru (drugi upisni rok) imaju sva lica koja su završila četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje.

Prednost kod upisa imaju kandidati sa boljim općim uspjehom postignutim u toku prethodnog školovanja, a uzima se u obzir i uspjeh iz predmeta bitnih za studij (historija i maternji jezik). Izbor kandidata vrši se primjenom općih i pojedinačnih kriterija.

Nakon završetka Pravnog fakulteta Univerziteta "Džemal Bijedić” u Mostaru (opći smjer) stječe se zvanje bakalaureat/bachelor prava (završetkom I ciklusa studija – četverogodišnjeg dodiplomskog studija).

Nakon završetka studijskog programa „Kriminologija i sigurnosne studije" stječe se zvanje bakalaureat/bachelor kriminologije i sigurnosnih studija (završetkom I ciklusa studija – trogodišnjeg dodiplomskog studija).

Redovni studenti za upis na Pravni fakultet Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru (opšti smjer) svaku godinu studija plaćaju iznos od 400 KM (200 KM po semestru). Vanredni studenti i studenti koji sami plaćaju školovanje (samofinansirajući studenti) plaćaju godišnju školarinu u iznosu od 1600 KM (800 KM po semestru).

 

Studenti za upis na studijski program Kriminologija i sigurnosne studije plaćaju godišnju školarinu u iznosu od 2000,00 KM (1000,00 KM po semestru, uz mogućnost plaćanja na više rata).

 

Mogućnost zaposlenja za diplomante oba studijska programa:

 • u privatnom i javnom sektoru
 • u neprofitnom sektoru
 • u pravosudnim institucijama (sud, tužilaštvo, advokatura)
 • na poslovima odbrane, zaštite, sigurnosti i upravljanja ljudskim resursima u civilnom sektoru
 • u upravi u svojstvu rukovodilaca, operativaca ili referenata u tijelima uprave na svim nivoima
 • u državnim agencijama
 • u ministarstvima, direkcijama, zavodima, institucijama i agencijama
 • inspekcijskim službama
 • medijima
 • u privredi, malim i srednjim preduzećima
 • u međunarodnim organizacijama, diplomatsko-konzularnim predstavništvima
 • u nevladinim i humanitarnim organizacijama
 • u agencijama za provedbu zakona / operativno policijski poslovi i zadaci, svi nivoi menadžmenta, kriminalističko obavještajnim odsjecima ili odjeljenjima, operativnoj analitici, edukaciji policijskih struktura, analizi i planiranju operativnih zadataka, unutrašnjoj kontroli rada policije
 • u naučno – nastavnim, naučnoistraživačkim, obrazovnim i stručnim institucijama

 

Koje su još beneficije studiranja na Pravnom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru:

 • kontinuirano stjecanje i unaprjeđenje uže specijaliziranih teorijsko-pravnih i praktično-pravnih, naučnih, stručnih i profesionalnih znanja i vještina
 • analiza prakse, rješavanje hipotetičkih slučajeva
 • takmičenja u simuliranom suđenju
 • učešće u seminarima, kursevima, radionicama, takmičenjima
 • obavljanja stručne prakse
 • programe kliničkog obrazovanja pravnika
 • učešće u Debatnom klubu
 • učešće u Asocijaciji studenata Pravnog fakulteta
 • učešće u Uniji studenata Univerziteta „Džemal Bijedić“
 • učešće u radu ELSA-e Mostar, ogranak ELSA-e BiH (Evropskog udruženja
  studenata prava BiH)
 • studijske boravke na univerzitetima u zemljama regiona i inostranstvu (mobilnost)
 • studijske posjete nadležnim organima, ustanovama i organizacijama
 • pohađanje ljetnih škola i kurseva za strane jezike

 

Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru

Mi gradimo budućnost...

Aktivne članove najstarijeg i najprestižnijeg univerziteta u Hercegovini trenutno sačinjava: 8 fakulteta, 5 univerzitetskih studija i 5 instituta.